Amazon United Kingdom Amazon United States Amazon Canada Amazon Deutschland Amazon France Amazon Italy Amazon Spain

77

Saurnamah kanggo nyusun rumpaka pupuh, kedah ditarekahan supados luyu sareng jiwa. MP3 na tiasa didonlot di handapeun lirikna. Tujuh welas pupuh nu dimaksad teh nya eta:

1. Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.
2. Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
3. Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumnbiraan.
4. Durma, ngagambarkeun rasa ambek, gede hate, atawa sumanget.
5. Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
6. Gurisa, ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung.
7. Juru Demung, ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun.
8. Kinanti, ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah.
9. Ladrang, ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran.
10. Lambang, ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana.
11. Magatru, ngagambarkeun nu sedih, handeueul ku kalakuan sorangan, mapatahan.
12. Maskumambang, ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari genes hate.
13. Mijil, ngagambarkeun kasedih tapi bari gede harepan.
14. Pangkur, ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat.
15. Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju hate.
16. Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, era ku polah sorangan.
17. Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.

1. PUPUH ASMARANDANA

PIWURUK SEPUH
Ngariung di tengah bumi,
pun biang sareng pun bapa,
jisim abdi diuk mando,
husu ngupingkeun pituah,
piwejang ti anjeunna,
pituduh laku rahayu,
piwejang sangkan waluya.

Download Pupuh Asmarandana.MP3

2. PUPUH BALAKBAK

DAYEUH BANDUNG
Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame-araheng,
gedong-gedong pajangkung-jangkung wangunna-alagreng,
tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Download Pupuh Balakbak.MP3

3. PUPUH DANGDANGGULA

MILANG KALA
Dinten ieu estu bingah ati,
ku jalaran panceg milang kala,
kenging kurnia ti Alloh,
rehing nambahan taun,
tepung taun umur sim abdi,
henteu weleh neneda,
ka Gusti Nu Agung,
malar umur teh mangpaat,
tebih bahla turta pinarinan rijki,
sumujud ka Pangeran.

Download Pupuh Dandangula.MP3

4. PUPUH DURMA

LEMAH CAI
Nagri urang katelah Indonesia,
diriksa tur dijaring,
sumirat komarana,
berkahna Pancasila,
ageman eusining nagri,
yu sauyunan,
ngawangun lemah cai.

Download Pupuh Durma.mp3

5. PUPUH GAMBUH

KADUHUNG
Kaduhung sagede gunung,
kuring sakola teu jucung,
lalawora resep ulin,
hanjakal tara ti heula,
ayeuna kari peurihna.

Download Pupuh Gambuh

6. PUPUH GURISA

SI KABAYAN
Si Kabayan lalamunan,
pangrasa bisa nyetiran,
motor atawana sedan,
poho keur eundeuk-eundeukan,
na dahan emplad-empladan,
gujubar kana susukan.

Download Pupuh Gurisa

7. PUPUH JURU DEMUNG

ADIGUNG
Lolobana mungguh jalma,
embung hina hayang agung,
hayang hirup mukti,
tapina embung tarekah,
tinangtu mo bakal nanjung.

Download Pupuh Juru Demung.MP3

8. PUPUH KINANTI

KANYAAH INDUNG
Kanyaah indung mo suwung,
lir jaladri tanpa tepi,
lir gunung tanpa tutugan,
asihna teuing ku wening,
putra teh didama-dama,
dianggo pupunden ati.

Download Pupuh Kinanti.MP3

9. PUPUH LAMBANG

WAWANGSALAN
Dialajar wawangsalan,
saperti tatarucingan,
cik naon atuh maksudna,
teangan naon wangsalna,
gedong ngambang di sagara,
ulah kapalang diajar,
keuyeup gede di lautan,
kapitineung salawasna.

Download Pupuh Lambang.MP3

10. PUPUH LADRANG

MOKAHAAN
Aya hiji anak bangkong leutik,
mokahaan,
maksudna ngelehkeun sapi,
nahan napas antukna bitu beuteungna.

Download Pupuh Ladrang.MP3

11. PUPUH MAGATRU

KASARLEMES
Dupi irung lemesna teh nya pangambung,
pipi mah disebat damis,
upami buuk mah rambut,
ceuli sok disebat cepil,
kasarna angkeut mah gado.

Download Pupuh Magatru.MP3

12. PUPUH MASKUMAMBANG

BUDAK JAIL
Anak manuk dikatepel budak jail,
jangjangna getihan,
rek hiber teu bisa usik,
duh manusa kaniaya.

Download Pupuh Maskumambang.MP3

13. PUPUH MIJIL

NUNGTUT ELMU
Najan cicing nya di tepiswiring,
kade ulah bodo,
kudu tetep nungtut elmu bae,
sabab jalma nu loba pangarti,
hirup tangtu hurip,
mulus tur rahayu.

Download Pupuh Mijil.Mp3

14. PUPUH PANGKUR

KA SAKOLA
Seja miang ka sakola,
rek diajar nambahan elmu pangarti,
pigeusaneun bekel hirup,
sabab mungguhing manusa,
kudu pinter beunghar ku elmu panemu,
komo jaman pangwangunan,
urang kudu singkil bakti.

15. PUPUH PUCUNG

TATAKRAMA
Mangka inget tatakrama sopan santun,
tanda jalma iman,
nyarita jeung amis budi,
da basa mah lain barang anu mahal.

Download Pupuh Pucung.Mp3

16. PUPUH WIRANGRONG

SIEUN DORAKA
Kuring moal deui-deui,
gaduh panata nu awon,
ngabantah nu jadi indung,
sieun dibendon ku Gusti,
kawas Dalem Boncel tea,
doraka ti ibu-rama.

Download Pupuh Wirangrong.MP3

17. PUPUH SINOM

TATAR SUNDA
Tatar Sunda estu endah,
lemah cai awit jadi,
sarakan asal gumelar,
amanat Ilahi Robbi,
titipan nini aki,
wajib dijaga dijungjung,
basa katut budayana,
padumukna luhung budi,
insya-Allah tatar Sunda karta harja.

Download Pupuh Sinom.MP3

Gapuraning Gusti, 1992.

Rumpaka Pupuh Asmarandana, Dangdanggula, Kinanti, Sinom Tina Buku Wulang Krama karya Drs. R.H. Hidayat Suryalaga.

Sumber: http://www.sundanet.com

 

Tag:, ,

77 Comments

 1. Tina mengatakan:

  Kang Ahmad,
  hatur nuhun, kanggo referensi pupuhna..
  Ngiring nga download, peryogi kanggo pun anak.
  Nyuhunkeun ijin oge website na di link ku abdi.

  Salam

 2. achmad mengatakan:

  Sami sami Ibu, sering-sering weh ameng ka website Achmad :)

  wassalam

 3. gry planszowe mengatakan:

  Interesting article, i have bookmarked your blog for future referrence, thanks

 4. ilham mengatakan:

  kang,haturnuhun saparontosna.abdi tos ngadownload pupuh ti akang.Mung asmarandana teu aya,waktos didownload teh nu kaluarna gambuh,hatur nuhun

 5. shu mengatakan:

  kang,, hatur nuhun,, tapi pupuh asmarandana na naha janten pupuh gambuh.. tadi di tingal Link url na geuningan salah hehe

 6. ilham mengatakan:

  aslm,kang asmarandana sareng pangkur teu aya gening,hatur nuhun

 7. achmad mengatakan:

  Walaikumsalam Ilham hatur nuhun sateuacanna, hapunteun telat reply, muhun ieu teh aya masalah sareng server tempat nyimpen files na, pupuh asmarandana sareng pangkurna bade di upload deui manawi tos kapendak deui Insya Allah.

 8. Ilham mengatakan:

  Aslm,kmh kang,parantos sae serverna?kanggo download asmarandana&pangkur tea,htrnhn

 9. dewi kania mengatakan:

  kumaha ngadamel pupuh kinanti jeung babaturan eusina kuis

 10. Ilham mengatakan:

  Aslm,kang parantos aya asmarandana&pangkur teh?abdi bd nyobi ngadwnload deui,htrnhn sateuacana

 11. Achmad hidayat mengatakan:

  Parantos kang ilham, namung punten Pupuh versi Ki sunda na teu kapendak. janten digentos anu nyanyina ku teh Ida Rosida

 12. Ilham mengatakan:

  Aslm,kang htr punten skali deui.asmarandana&pangkur nu ku Teh ida teh rupina sanes pupuh,tp kawih/tembang,hapunten kang,abdi ngarepotkn wae

 13. Ilham mengatakan:

  Aslm,kang htr punten skali deui.asmarandana&pangkur nu ku Teh ida teh rupina sanes pupuh,tp kawih/tembang,hapunten kang,abdi ngarepotkn

 14. Hendra Gunawan mengatakan:

  Terima kasih Bapak, atas referensi pupuhnya. Saya mendownload untuk anak saya SMP, Punten saya bukan orang sunda, jadi musti banyak belajar. Tapi saya sangat mendukung pelestarian budaya asli Indonesia, termasuk Pupuh. Setelah saya pelajari ternyata mirip-mirip Tembang Mocopat dari Jawa. Bahasanya mirip-mirip, kalau menggunakan bahasa tingkat tinggi (bahasa halusnya/krama inggil)

  Salam

 15. Tata Danamihardja mengatakan:

  Pangkur silakan cari nomor 13 di http://www.4shared.com/dir/10721852/ecfd063/sharing.html

 16. Nanda Rizky Nurhuda mengatakan:

  Assalammualaikum. Terima kasih atas postingannya, sangat membantu dalam mengerjakan tugas saya disekolah (SMP05 Bekasi). Semoga dapat jadi acuan belajar anak-anak dan pelajar lainya

 17. Bunyamin mengatakan:

  Kang…hatur nuhun pupuhna abdi peryogi pisang kanggo di sakola….hehe..

  kang..saurna aya pupuh anu enggal, etamah pupuhna saurnateh teu bebas wirahma….punten …upami tiasa pang informasikeun,,,

 18. amir hamzah mengatakan:

  hatur nuhun pisan, pupuhna katampi pisan mugia janten manfaat

 19. Iqbal Luthfi mengatakan:

  Sampurasuuuuuunnn… punten ka pribumi, manawi tiasa file mp3 pupuhna anu original, sanes kenging kompress. Hatur nuhun, marangga… bade icalan cau deui yeuh…

 20. johan mengatakan:

  hatur nuhun pisan kang, sae pisan ngamumule seni budaya sunda…. abdi meni reueus sok sananos abdi pribadi teu tiasa sadayana pupuh, mudah-mudahan murangkalih sunda jaman kiwari keresa ngulik sareng ngajagi ieu warisan luluhur teh nya kang….

 21. ijundt mengatakan:

  nuhun pisan tos ngabantuan abdi ngadamel tgas da abdi ge teterang knu pupuh
  nuhun pisan teh yaaaaaaa
  hehehehe

 22. Mulyadi mengatakan:

  Kang… pupuh anu no 1 sareng anu no 13 lepat link na, pamugi enggal dilereskeun. margina simabdi peryogi pisan…. sareng pami tiasa mah Kilo bait anu ageung… margi anu alit mah kadanguna ngerebek

 23. Ricky mengatakan:

  Hatur nuhun Kang AHMAD.. salah sawios pusaka ki sunda tos di donlot ku abdi.. mugi ieu pusaka tiasa lestari salalamina.

 24. aband mengatakan:

  simkuring bade ngiring donlot sareng sajabana…. hehehhe
  hatur nuhun kang…. mugi manfaatnya.. kanggo para murid yeuh… ;)

 25. Anddz mengatakan:

  XD

 26. Shendy mengatakan:

  salah upload kang
  naha asmarandana isina gambuh?

 27. Ojeng mengatakan:

  hatur nuhun nu kasuhun kumargi pribados kenging pupuh kangge nunjang pribados ngadidik murangkalih sd…!

 28. Dra Ntuh Fauzan mengatakan:

  hatur nuhun nu kasuhun kumargi pribados kenging pupuh kangge nunjang pribados kange tugas sakola…!

 29. Ruswandi mengatakan:

  Ngahaturkeun nuhun pribados tos ngaunggah kana pupuh-pupuhna mudah-mudahan janten kabarokahan amiin

 30. Yudiansyah mengatakan:

  hatur nuhun, katampi pisan.
  sakantenan nyuhunkeun eidi kango ngunduh.
  salam kenal.

 31. Rismaannisa mengatakan:

  hatur nuhun a
  Ngahaturkeun nuhun pribados tos ngaunggah kana pupuh-pupuhna mudah-mudahan janten kabarokahan amiin
  :)

 32. mas karno ganteng sa alam dunya mengatakan:

  aduh nuhun pisan ie elmu anu manfaat nuhun nnyak

 33. amanda mengatakan:

  asik tugasku beres de makasih yah!!!:)

 34. Budak Sumedang mengatakan:

  As wr bade tumaros aki, ari pupuh teh kalebetna puisi atanapi carita, hatur nuhun kana penjelasan nana.
  Was wr.

 35. irwan mengatakan:

  haturnuhun pa ahmad! tos tos lami abdi milarian pupuh! nembe kapendak ayna! hoyong diajar ah!

 36. restia mengatakan:

  ikh panjangnya

 37. Taupik mengatakan:

  Kang, hatur nuhun, nyuhunkeun widi hoyong dilink-keun ka blog abi, kanggo kaperyogian murangkalih.hatur nuhun.

 38. Enong mengatakan:

  Alhamdulillah bisa nyanyiin walaupun rada aneh :D

 39. nurul mengatakan:

  ari

 40. intan mengatakan:

  boleh nanya gaa?? kalo yg termasuk kaasup kawih sama, tembang, pupuh, sinom.. pupuh 1 sinom satu.. itu tugas dari sekolah maksudnya apa ya??

 41. dea mengatakan:

  pupuh nu kudu di pikareues, supados teu ical kujaman.

 42. putri mengatakan:

  haduh di ksh tgs pupuh

 43. nodnt mengatakan:

  hatur nuhun pisan

 44. fathimah mengatakan:

  hatur nuhun

 45. arletta mengatakan:

  hhhuuuhhh….leganya,,gw di kasih tugas buat ntari pupuh kinanti,,tugas seni musik,untung aja ada google,jadi gmpg nyari dech..

 46. ayu mengatakan:

  adh di ksh tugas pupuh ni,,,,

 47. ayu mengatakan:

  hy aq ma nnya tntng pupuh ni

 48. ayu mengatakan:

  eh ap cih yg diimaksud sengan pupuh durma

 49. media techno mengatakan:

  nuhun atu kang..

 50. iswari mengatakan:

  kalau pupuh sunda asmarandana yg lain ada gk ??? yang jarang di ketaui sma orang soalnya aku suruh bikin sekarang haturnuhun….

 51. iswari mengatakan:

  tolong ya

 52. iswari mengatakan:

  soalnya aku bkn orang sunda

 53. iswari mengatakan:

  haturnuhun… :)

 54. dadang abdurohman mengatakan:

  hatur nuhun Kang…

 55. bobby mengatakan:

  peuting-peuting maneh nyaring geus teu kuat hayang nyising hek kaluar sieun ku anying terpaksa modol dina piring
  isuk-isuk maneh nyaring eta naon dina piring di sangka teh kue odading padahal tai anu peuting
  dahar we ku maneh pan kue odading ngenah

 56. asep mansur mengatakan:

  hatur nuhun kang, sim abdi parantos ngadownlod 17 pupuh. mugia allah ngawales ku kasaean akang. aminn

 57. widiyasmara mengatakan:

  nuhun pisan aki lagu na pedo lah mun dina emameun mah

 58. nenden mengatakan:

  hoyong di pangdameulkeun rumpaka kinanti…..

 59. nahdah mengatakan:

  hatur nuhunnya ki

 60. erna fauziani mengatakan:

  hatur nuhun kang,pami aya mah nyuhunkeun notasi laras tiap pupuh

 61. tama mengatakan:

  hebat2

 62. imam mengatakan:

  asalamualaikum wr.wr
  kang htur nhun atos aya website ppuh na sae pisan

 63. ade rizal maulana yusuf mengatakan:

  kang, hatur nhun kna infona muga-muga bae aya mangpaatna kapayunna………

 64. Sulaeman mengatakan:

  Punten Kang…. ukeun ijin kanggo ngadownload, InsyaAlloh Link Akang di Tempel di blog abdi

 65. muchamadbudiana mengatakan:

  hatur nuhun kang, abdi janten gaduh bekel kanggo murangkalih abdi jaga,,,,

 66. isti mengatakan:

  tolong bikinin pupuh dong

 67. Mahpud mengatakan:

  Hatur nuhun pisan kang pupuhna…….. ku sim kuring tos didonload 17 nana mugi2 masing langkung berkah, bermanfat kanggo keluarga sim kuring,,,,, orang cianjur.

 68. riska mengatakan:

  :) :D

 69. dindin saripudin mengatakan:

  nyuhunkeun widi nya kang, , , , 17 rumpaka pupuhna ku abdi di copy, mudah mudahan janten manfaat ka sadayana terutami kango barudak anu masih di alajar, , , mudah-mudahan anu ngagaduhan blog ieu, di panjangkeun yuswana, , , ,amiiiinnnn

 70. Deden Kustiana mengatakan:

  nyuhunken widina 17 rumpaka pupuh di copy ku sim abdi kanggo bekel sim abdi ngajar di kelas.. hatur nuhun sateuacanna…

 71. Ai mengatakan:

  Assalaamu’alaikum…
  Kang Ki Sunda, haturnuhun pisan pupuhna, kaleresan nuju milarian abi teh, kanggo murangkalih di sakola..
  haturnuhun, mudah2an sastra Sunda tetep jaya… :D
  Aamiin..

 72. hanrietta mengatakan:

  hmm.. mau copas tapi yg di copas kalakah sarua jeung guruna geura.. hadeuhhh
  *skakmat engke teh,,,,,,
  #menderita_45

 73. Rhudie mengatakan:

  Hatur Nuhun Nya Kang Ki Sunda
  :)

 74. Wulan Robiatul Awaliyah mengatakan:

  Kang haturnhuuuuuun psan pupuhna
  Kaleresan abi nju milarian pupuh d piwrang ku guru ??

 75. Refdi mengatakan:

  BeBeuki beungis adatna teu aya suda suda
  Dasar nu kasar budi
  Ngagawekeun jalma
  henteu jeung kira kira
  anu teu nurut di bui nandang siksaan
  kejem teu aya tanding
  nukalabur estu teu aya nu datang
  tina banget kanyeri
  ngan estu hanjakal karunya nu katewak
  rea nu nemahan pati
  ………………………………..
  ……………………………. tuluyna

Leave a Reply